Arbobesluit Artikel 4.12 Schakelbepaling (CMR stoffen)

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron  worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Niveau 1 Bronmaatregelen: 
 • Vervangen van kankerverwekkende stoffen, door veiliger alternatieven.
 • Verdiepende RI&E gevaarlijke stoffen. 

 

Niveau 2 Technische maatregelen: 
 • Afzuiging
 • Afscherming
 • Voer bij twijfel metingen uit om de mogelijke blootstelling vast te stellen.

 

Niveau 3 Organisatorische maatregelen: 

De werkgever houdt een register bij met: 

 • CMR-stoffen waaraan werknemers blootgesteld worden.
 • Werknemers die blootgesteld (kunnen) worden aan CMR-stoffen, onder vermelding van de blootstelling die zij kunnen ondergaan.

 

Iedere werknemer die wordt of kan worden blootgesteld aan CMR-stoffen wordt in de gelegenheid gesteld om een arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) te ondergaan: 

 • Vóór de aanvang van de blootstelling.
 • Wanneer blootstellig heeft plaatsgevonden.

 

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM: 

Afhankelijk van het type stof, overeenkomstig het veiligheidsinformatieblad:

 • Beschermende kleding
 • Handschoenen
 • (onafhankelijke) Adembescherming
 • Veiligheidsbril

 

Verplichte opleiding en instructie: 

De werkgever instrueert werknemers om de werkzaamheden te stoppen bij het constateren dat een van de stoffen waarmee gewerkt wordt een CMR stof is. Dit te melden bij de leidinggevende en de werkzaamheden pas te hervatten als dit op een veilige wijze kan.

 

Abonneren op RSS - Arbobesluit Artikel 4.12 Schakelbepaling (CMR stoffen)