Practice Note Biologische agentia

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron  worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Niveau 1 Bronmaatregelen: 
 • Voorkom blootstelling aan biologische agentia door vorkomen van werkzaamheden waarbij de kans op blootstelling aan biologische agentia aanwezig is. 

 

Niveau 2 Technische maatregelen: 
 • Treffen van maatregelen waarbij het vrijkomen van biologische agentia beperkt wordt.

 

Niveau 3 Organisatorische maatregelen: 
 • Indien vermoeden bestaat op de aanwezigheid van biologische agentia van categorie 2 of hoger, wordt indien mogelijk onderzoek gedaan naar de aanwezigheid daarvan. 
 • Beperk het aantal werknemers dat werkzaamheden verricht waarbij kans is op blootstelling aan biologische agentia. 
 • Zorg voor zover noodzakelijk voor douches, oogdouches en huidantiseptica.

 

Iedere werknemer die wordt of kan worden blootgesteld aan biologische agentia wordt in de gelegenheid gesteld om een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan: 

 • Vóór de aanvang van de blootstelling.
 • Wanneer een infectie of ziekte is opgelopen.
 • Bij dezelfde blootstelling aan biologische agentia waarbij een collega is ziek geworden.

 

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM: 
 • Op plaatsen waar gevaar bestaat voor blootstelling aan biologische agentia wordt niet gerookt noch wordt daar voedsel of drank genuttigd.
 • Trek verontreinigde kleding uit en was de handen voor het eten en drinken.

 

Werknemers krijgen de beschikking over bij de biologische agentia passende persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals:

 • Handschoenen
 • Veiligheidsschoenen
 • Veiligheidsbril/gelaatsbescherming
 • Vanaf categorie 2: beschermende kleding.

 

Verplichte opleiding en instructie: 

De werkgever geeft voorlichting over:

 • De mogelijke gevaren voor de gezondheid die zijn verbonden aan het werken met biologische agentia;
 • De te treffen voorzorgsmaatregelen om blootstelling te voorkomen;
 • De te nemen actie in geval zich een ongeval voordoet met biologische agentia;
 • De bestaande hygiënische voorschriften;
 • Het dragen en gebruiken van werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen

 

Abonneren op RSS - Practice Note Biologische agentia