Arbobesluit Artikel 2.29 Aanstelling coördinatoren

Checklist VG-plan Ontwerpfase

EIS OK
Arbobesluit Artikel 2.26 Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk  
  De opdrachtgever is verplicht in de ontwerpfase zich ervan te vergewissen dat de betrokken werkgevers en zelfstandigen in staat zijn de verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden die gelden in de uitvoeringsfase na te komen. (Beschrijving in het plan dat uitvoering gegeven zal moeten worden aan deze eis)  
Arbobesluit Artikel 2.27 Melding  
 

De opdrachtgever, bedoeld in Arbobesluit Artikel 1.1, tweede lid, onderdeel c, sub 1°, meldt de toezichthouder voor de aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats de voorgenomen totstandbrenging van een bouwwerk, indien: (Beschrijving in het plan dat uitvoering gegeven zal moeten worden aan deze eis)

 • de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of
 • met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.
 
  Een afschrift van de melding wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht. Indien met betrekking tot de in de melding opgenomen gegevens een verandering optreedt, wordt deze dienovereenkomstig gewijzigd. (Beschrijving in het plan dat uitvoering gegeven zal moeten worden aan deze eis)  
Arbobesluit Artikel 2.28 Veiligheids- en gezondheidsplan  
Arbobesluit Artikel 2.28 lid 1  
  De opdrachtgever zorgt ervoor dat een veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld ten aanzien van bouwwerken die:
 • Voor de veiligheid en gezondheid van werknemers bijzondere gevaren met zich meebrengen als bedoeld in bijlage II bij de richtlijn 92/57/EEG betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen, of
 • Een bouwwerk ten aanzien waarvan een melding verplicht is volgens Arbobesluit Artikel 2.27
 
Arbobesluit Artikel 2.28 lid 2.a  
  Een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk.  
  Een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats. (opdrachtgever, hoofdaannemer, neven aannemers, onderaannemers, ZZP-ers)  
  Een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats. (opdrachtgever, hoofdaannemer, neven aannemers, onderaannemers, ZZP-ers)  
  De naam van de coördinator voor de ontwerpfase.  
  De naam van de coördinator voor de uitvoeringsfase. (voor zover al bekend)  
Arbobesluit Artikel 2.28 lid 2.b  
  Een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren voor het betreffende bouwwerk.  
 

Bevattende de volgende activiteiten conform Bjlage I Richtlijn 92/57/EEG: (Dus voor de complete lifecycle, bevat ook gevaren die later tijdens gebruiks-, onderhouds- of sloopfase relevant zijn)

 • graafwerken;
 • grondwerken;
 • bouw;
 • montage en demontage van geprefabriceerde elementen;
 • inrichting of outillage;
 • verbouwing;
 • renovatie;
 • reparatie;
 • sloop, ontmanteling;
 • instandhouding;
 • onderhouds-, schilder- en reinigingswerken;
 • sanering.
 
  De eventuele aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten als bedoeld in Arbobesluit Artikel 4.37.  
  De eventuele aanwezigheid van verontreinigde grond.  
  De eventuele aanwezigheid van verontreinigd water of grondwater of verontreinigde waterbodems.  
  Specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden.  
  De wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden.  
Arbobesluit Artikel 2.28 lid 2.c  
  De maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie, zoals in lid 2.b genoemd.  
Arbobesluit Artikel 2.28 lid 2.d  
  De afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen, zoals in lid 2 c benoemd.  
Arbobesluit Artikel 2.28 lid 2.e  
  De wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend.  
Arbobesluit Artikel 2.28 lid 2.f  
  De beschrijving van de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers en zelfstandigen worden gemaakt.  
  Verwijzing naar de onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van deze keuzen ondersteunen.  
Arbobesluit Artikel 2.28 lid 2.g  
  Beschrijving van de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven.  
Arbobesluit Artikel 2.29 Aanstelling coördinatoren  
 

Indien in de uitvoeringsfase werkzaamheden worden verricht door:

a. twee of meer werkgevers;
b. één werkgever en één of meer zelfstandigen of
c. twee of meer zelfstandigen,

Stelt de opdrachtgever één of meer coördinatoren voor de ontwerpfase aan en stelt de uitvoerende partij één of meer coördinatoren voor de uitvoeringsfase aan

 
Arbobesluit Artikel 2.30 Taken coördinator voor de ontwerpfase  
 

Zijn de taken van de VG coördinator ontwerpfase vastgelegd om namens de opdrachtgever, waaronder:

 • Te bewerkstelligen dat Arbobesluit Artikel 2.26 wordt uitgevoerd.
 • Een veiligheids- en gezondheidsplan als bedoeld in Arbobesluit Artikel 2.28 op te stellen of te laten opstellen.
 • Een veiligheids- en gezondheidsdossier samen te stellen dat bestemd is voor degene die beslist over de uitvoering van latere werkzaamheden aan het bouwwerk in de gebruiks- of sloopfase. (In dit dossier wordt de bouwkundige en technische informatie over het specifieke bouwwerk opgenomen die van belang is voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en zelfstandigen die werkzaamheden verrichten in de gebruiks- of sloopfase.)
 
Arbobesluit Artikel 2.32 Aanvullende verplichtingen opdrachtgever  
Arbobesluit Artikel 2.32 lid 1  
 

De opdrachtgever neemt zodanige maatregelen dat:

 • De coördinator de taken, bedoeld in Arbobesluit Artikel 2.30, naar behoren kan vervullen.
 • De coördinator de taken, bedoeld in Arbobesluit Artikel 2.30, naar behoren uitoefent.
 • Het veiligheids- en gezondheidsplan, bedoeld in Arbobesluit Artikel 2.28, deel uitmaakt van het bestek betreffende het bouwwerk en vóór aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats beschikbaar is.
 • Voorafgaand aan het geheel of gedeeltelijk uit elkaar nemen van een bouwwerk of object, wordt het inventarisatierapport als bedoeld in Arbobesluit Artikel 4.54a, derde lid, ter beschikking gesteld aan de uitvoerende partij. (betreft Asbestinventarisatie)
 
Arbobesluit Artikel 2.32 lid 2  
  De opdrachtgever zorgt ervoor dat de verplichtingen voor de uitvoerende partij, bedoeld in de Arbobesluit Artikelen 2.29 en 2.33, zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst met de uitvoerende partij.  
Arbobesluit Artikel 2.34 Verplichtingen ontwerpende partij  
  In het geval van een opdrachtgever-consument zorgt de ontwerpende partij of,
Indien er sprake is van meer ontwerpende partijen, zorgen de ontwerpende partijen ervoor dat aan alle verplichtingen van de opdrachtgever wordt voldaan.
 
Arbobesluit Artikel 2.35 Verplichtingen werkgever  
 

Zijn de taken van de werkgever vastgelegd, waaronder:

 • Het in goede orde en met voldoende bescherming van de veiligheid en gezondheid van de werknemers in stand houden van de bouwplaats.
 • De veilige plaatsing van de verschillende werkplekken op de bouwplaats, rekening houdend met de toegangsmogelijkheden tot die bouwplaats en de verbindingswegen daarop.
 • Het interne transport van de verschillende materialen op de bouwplaats.
 • Het onderhoud, de controle vóór inbedrijfstelling en de periodieke controle van installaties en toestellen, teneinde gebreken te voorkomen die de veiligheid en gezondheid van werknemers in gevaar kunnen brengen.
 • De afbakening en inrichting van zones voor definitieve en tussenopslag van verschillende materialen, met name in geval van gevaarlijke materialen of stoffen.
 • De voorzieningen voor de verwijdering van gebruikte gevaarlijke materialen.
 • De opslag en de verwijdering of de afvoer van afval en puin.
 • De aanpassing van de daadwerkelijke duur van de uit te voeren werkzaamheden of de fasen waarin die werkzaamheden worden uitgevoerd, afhankelijk van de voortgang van het bouwwerk.
 • De samenwerking met andere werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats.
 • De wisselwerking met exploitatiewerkzaamheden op of in de nabijheid van de bouwplaats.
 
Bestek  
  Zijn de V&G specifieke eisen en voorschriften uit het bestek opgenomen in he V&G plan?  

 

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron  worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Niveau 1 Bronmaatregelen: 
 • Zorg dat alleen bevoegde personen op de bouwplaats komen. 
 • Voorkom onnodig locatiebezoek.
 • Voorkom dat meerdere partijen tegelijk aan het werk zijn.

 

Niveau 2 Technische maatregelen: 
 • Zet de werkplek af.

 

Niveau 3 Organisatorische maatregelen: 
 • Stem de inhoud van het Veiligheids- en gezondheidsplan op elkaar af. 
 • Stem de werkzaamheden voorafgaand aan de uitvoering af met de andere partijen op de projectlocatie. 

 

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM: 
 • Gebruik de ter plaatse voorgeschreven beschermingsmiddelen, zoals aangegeven op het toegangsbord bij de bouwplaats.

 

Verplichte opleiding en instructie: 

De werkgever informeert de werknemers over:

 • De gevaren van samenwerken met anderen op een projectlocatie.
 • Beheersmaatregelen om het ontstaan van gevaren te voorkomen.
 • Het melden van situaties die gevaar opleveren als gevolg van samenwerken met derden.

 

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron  worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Niveau 1 Bronmaatregelen: 
 • Zorg dat alleen bevoegde personen op de bouwplaats komen. 
 • Voorkom onnodig locatiebezoek.
 • Voorkom dat meerdere partijen tegelijk aan het werk zijn.

 

Niveau 2 Technische maatregelen: 
 • Zet de werkplek af.

 

Niveau 3 Organisatorische maatregelen: 
 • Stem de inhoud van het Veiligheids- en gezondheidsplan op elkaar af. 
 • Stem de werkzaamheden voorafgaand aan de uitvoering af met de andere partijen op de projectlocatie. 

 

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM: 
 • Gebruik de ter plaatse voorgeschreven beschermingsmiddelen, zoals aangegeven op het toegangsbord bij de bouwplaats.

 

Verplichte opleiding en instructie: 

De werkgever informeert de werknemers over:

 • De gevaren van samenwerken met anderen op een projectlocatie.
 • Beheersmaatregelen om het ontstaan van gevaren te voorkomen.
 • Het melden van situaties die gevaar opleveren als gevolg van samenwerken met derden.

 

Abonneren op RSS - Arbobesluit Artikel 2.29 Aanstelling coördinatoren