Omgeving werkzaamheden derden

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Bij het samenwerken op een projectlocatie, is er kans dat de werkzaamheden van de verschillende partijen door elkaar heen lopen of tegelijk op een zelfde plek plaats zouden moeten vinden.

 

Om dit af te stemmen zorgt de hoofdaannemer er voor dat er afstemming is tussen de samenwerkende partijen en dat dit vastgelegd is in het Veiligheids- en gezondheidsplan voor het project.

 

De hoofdaannemer stelt een coördinator uitvoeringsfase aan, die de volgende taken heeft:

 • Te bewerkstelligen dat de maatregelen die werkgevers en zelfstandigen nemen op de bouwplaats ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers en zelfstandigen op doeltreffende wijze worden toegepast.
 • Met het oog op de bescherming van de werknemers en zelfstandigen zeker te stellen dat gelijktijdig of achtereenvolgend aanwezige werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats de werkzaamheden goed op elkaar afstemmen.
 • Voorlichting van werknemers op de bouwplaats te bewerkstelligen.
 • De nodige maatregelen te nemen opdat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden.
 • Ervoor te zorgen dat het veiligheids- en gezondheidsplan, wordt aangepast indien de voortgang van het bouwwerk of de onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven.
 • Doeltreffende maatregelen te nemen indien werkgevers of zelfstandigen naar zijn oordeel niet of in onvoldoende mate of op onjuiste wijze uitvoering geven aan een samenhangende toepassing van hun verplichtingen.

 

Door vooraf goed te overleggen en de werkzaamheden op elkaar af te stemmen, kunnen ongevallen, incidenten, irritaties of ruzies worden voorkomen.

 

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron  worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Niveau 1 Bronmaatregelen: 
 • Zorg dat alleen bevoegde personen op de bouwplaats komen. 
 • Voorkom onnodig locatiebezoek.
 • Voorkom dat meerdere partijen tegelijk aan het werk zijn.

 

Niveau 2 Technische maatregelen: 
 • Zet de werkplek af.

 

Niveau 3 Organisatorische maatregelen: 
 • Stem de inhoud van het Veiligheids- en gezondheidsplan op elkaar af. 
 • Stem de werkzaamheden voorafgaand aan de uitvoering af met de andere partijen op de projectlocatie. 

 

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM: 
 • Gebruik de ter plaatse voorgeschreven beschermingsmiddelen, zoals aangegeven op het toegangsbord bij de bouwplaats.

 

Verplichte opleiding en instructie: 

De werkgever informeert de werknemers over:

 • De gevaren van samenwerken met anderen op een projectlocatie.
 • Beheersmaatregelen om het ontstaan van gevaren te voorkomen.
 • Het melden van situaties die gevaar opleveren als gevolg van samenwerken met derden.