Elektrocutiegevaar bij hoogspanning

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Werken aan de hoogspanningskabels en in transformator huizen valt onder werken aan hoogspanning (>1000V).

 

Werken aan de elektrische installatie kan grootschalige gevolgen hebben:

 • Elektrocutie van de werknemer die aan de installatie werkt.
 • Elektrocutie en hartritmestoornissen na het aanraken van onder spanning staande delen.
 • Brand door kortsluiting.
 • Explosie in de vorm van een vlamboog.
 • Door een vlamboog kan een werknemer zwaar letsel oplopen en zelfs overlijden.

 

Op plaatsen waar onder spanning staande delen aanwezig zijn, is het volgende bord geplaatst:

ISO 7010-W012 Waarschuwing: Elektriciteit

 

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron  worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Niveau 1 Bronmaatregelen: 
 • Werk nooit aan of in de buurt van niet afgeschermde onder spanning staande delen.

 

Niveau 2 Technische maatregelen: 
 • Installatie uitschakelen/ spanningsvrij maken volgens LoToTo procedure.
 • Afschermen van onder spanning staande delen.
 • Waar nodig zorgen voor aarding.
 • Zorg voor geïsoleerde ondergrond.
 • Werk met geïsoleerd gereedschap.
 • Gebruik van mespatroontrekker.
 • Laat de installatie periodiek keuren.

 

Wanneer er werkzaamheden, zoals onderhoud, moeten worden uitgevoerd aan onderspanning staande installaties (zoals machines) moet dit op een veilige wijze gebeuren, namelijk volgende de LoToTo methode. Dit betekent een installatie spanningsloos maken en veiligstellen voordat er aan de installatie wordt gewerkt. Dit gebeurt door de volgende stappen te nemen:

1.         Lock out:

 • Bepaal de energiebronnen van de installatie en hoe deze energiebronnen moeten worden uitgeschakeld.
 • Zorg dat alle werkzaamheden aan de installatie worden gestaakt en informeer werknemers hier over.
 • Stop de installatie volgens de normale stop procedure.
 • Schakel alle energiebronnen van de installatie uit d.m.v. energiecontrolepunten.
 • Maak de installatie vrij van rest/opgeslagen energie.

2.         Tag out:

 • Vergrendel alle energiecontrolepunten met een slot en markeer deze met een label.
 • Voorzie het label van het nummer van de installatie, de datum dat deze uitgeschakeld is en de naam van de betrokkenen/verantwoordelijke.

3.         Try out:

 • Voer een test uit om te zien of de installatie daadwerkelijk uitgeschakeld is en niet ingeschakeld kan worden. Doe dit bijvoorbeeld door te meten met een spanningszoeker.

 

 

Niveau 3 Organisatorische maatregelen: 

Er mag alleen aan de elektrische installatie worden gewerkt als er schriftelijke toestemming (aanwijzing) van de installatie verantwoordelijke is afgegeven  (VOP: Voldoende Onderricht Persoon of VP: Vakbekwaam Persoon) 

 • Beschikbaar hebben van actuele schema’s van de elektrische installatie.
 • Aanwijzen van een installatie- en werkverantwoordelijke (IV, WV).
 • Bevoegd verklaren van uitvoerende werknemers (VOP, VP).
 • Werken volgens vastgestelde procedures (BEI-BHS).
 • Toezicht houden op het veilig werken.

 

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM: 
 • Bij schakelen en testen van onder spanning staande delen, dragen van de nodige PBM’s:
 • Gelaatsscherm
 • Brandvertragende kleding
 • Veiligheidsschoenen
 • E-isolerende handschoenen

 

Verplichte opleiding en instructie: 

De werkgever informeert de werknemers over:

 • De gevaren van het werken in de buurt van hoogspanning
 • Beheersmaatregelen om veilig te kunnen werken in de buurt van hoogspanning.

 

Zorg voor opleiding en instructie conform NEN 3840 van:

 • Installatieverantwoordelijke (IV)
 • Werkverantwoordelijke (WV)
 • Vakbekwaam persoon (VP)
 • Voldoende onderricht persoon (VOP)