Blootstelling lawaai > 80 dB(A)

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Twee soorten geluid zijn (blijvend) schadelijk voor het oor. Dit zijn piek-geluiden en de dagdosis geluid. Bij een piek geluid vanaf 112 Pa moeten maatregelen worden genomen, zelfde vanaf een blootstelling 80 dB(A) bij een werkdag van 8 uur en maximaal 40 uur per week..

 

Blootstelling aan lawaai kan de volgende effecten hebben:

Gehoorschade

 • Tijdelijk gehoorverlies
 • Blijvend gehoorverlies
 • Fluit, piep of bromtonen die er niet zijn

 

Negatieve lichamelijke effecten

 • Hogere bloeddruk
 • Versnelde hartslag
 • Toename van spierspanning

 

Negatieve psychische effecten

 • Concentratiestoornissen
 • Stress (vermoeidheid, hoofdpijn, agressie, gespannenheid, slaapstoornissen)

 

Wees je ook bewust dat schadelijk geluid niet alleen kan ontstaan bij de eigen werkzaamheden, maar ook afkomstig kan zijn uit de omgeving.

Op plaatsen waar de overschrijding van de dagelijkse blootstelling van 85 dB(A) of momentane geluidsdruk van 140 Pa kan worden verwacht, moet de plaats voorzien zijn van het volgende bord:

Bord: ISO 7010 M003 Draag gehoorbescherming

 

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron  worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Niveau 1 Bronmaatregelen: 
 • Gereedschappen en machines aanschaffen waarvan het geluidsniveau niet boven de 80 dB(A) komen.

 

Niveau 2 Technische maatregelen: 
 • Toepassen van dempers op en geluidsisolatie rond machines.

 

Niveau 3 Organisatorische maatregelen: 

Om de blootstelling aan lawaai te voorkomen, zijn de volgende organisatorische maatregelen mogelijk:

 • Schadelijk geluid producerende werkzaamheden afwisselen met werkzaamheden met lagere, niet schadelijke geluidsniveaus.
 • Zorg dat bij de uitvoering van werkzaamheden voldoende afstand gehouden kan worden tot de bron.
 • Richt de werkzaamheden zo in dat de tijdsduur van de blootstelling verminderd wordt.
 • Zorg voor scheiding van werkzaamheden door werkzaamheden waarbij schadelijk geluid vrijkomt te scheiden van overige werkzaamheden.

 

De dagelijkse blootstelling aan lawaai, rekening houdend met de dempende werking van de door de werknemer gedragen individuele gehoorbeschermers, mag in geen geval hoger zijn dan 87 dB(A) of de piekgeluidsdruk mag in geen geval hoger zijn dan 200 Pa. 

 

Jeugdige werknemers mogen geen arbeid verrichten op een arbeidsplaats waar de dagelijkse blootstelling aan lawaai 85 dB(A) of hoger is of de piekgeluidsdruk 140 Pa of hoger is. 

 

Werknemers die blootgesteld worden aan schadelijk lawaai worden in de gelegenheid gesteld om een audiometrisch onderzoek te ondergaan. 

 

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM: 

Het gebruik van gehoorbescherming is verplicht bij werkzaamheden en/of verblijf in ruimten waar het geluidsniveau hoger is dan 80 dB(A).

Vuistregel: Als men elkaar op 1 meter afstand niet meer zonder stemverheffing kan verstaan, is het geluidsniveau hoger dan 80 dB(A).

Om te bepalen onder welke omstandigheden welke gehoorbescherming gebruikt moeten worden, wordt uitgegaan van de volgende tabel:

Geluidsniveau dB(A) Earplugs, goed passende dopjes Oorkappen, otoplastieken
tot 90 Goed Goed
90 t/m 95 Goed Goed
95 t/m 100 Matig Matig
100 t/m 105 Onvoldoende Matig
105 en hoger Onvoldoende Onvoldoende

In geval van uitzonderlijk hoge geluidsbelasting van 105 dB(A) of hoger is een combinatie van beide aan te bevelen.

Op plaatsen waar de overschrijding van de dagelijkse blootstelling van 85 dB(A) of momentane geluidsdruk van 140 Pa kan worden verwacht, moeten individuele gehoorbeschermingsmiddelen worden gebruikt. 
 

Verplichte opleiding en instructie: 

De werkgever geeft voorlichting over:

 • De risico’s van blootstelling aan lawaai.
 • De beheersmaatregelen om de risico’s te voorkomen of beperken.
 • Het juiste gebruik van gehoorbeschermingsmiddelen.
 • Beoordelen van het lawaainiveau en de te nemen maatregelen