Blootstelling atmosfeer < 19% zuurstof

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Het percentage zuurstof in de lucht die lucht is 21%

Bij een te hoog percentage ontstaat er extra brandgevaar.

Bij een te laag percentage <19% is er kans op verstikking.

 

Een te laag zuurstofpercentage is te verwachten in ruimten die:

 • Lang afgesloten geweest zijn zoals putten, kelders, warmteopslagtanks, koudwateropslagtanks.

 

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron  worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Niveau 1 Bronmaatregelen: 
 • Werk niet in ruimtes met een zuurstofpercentage < 19%. 

 

Niveau 2 Technische maatregelen: 
 • Ventileer de ruimtes alvorens deze te betreden.
 • Zorg dat de ruimte is voorzien van een vluchtmogelijkheid. 

 

Niveau 3 Organisatorische maatregelen: 
 • Zuurstofmeting uitvoeren alvorens de ruimte te betreden. 
 • Als gedurende de werkzaamheden het zuurstofpercentage kan afnemen, moet continu gemeten worden. 
 • Voer de werkzaamheden altijd uit samen met een collega, die buiten de ruimte de wacht houdt en hulp kan inroepen als de werknemer binnen iets zou overkomen. 

 

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM: 

Blijft het zuurstofpercentage <19% gebruik dan onafhankelijke adembescherming. 

 

Verplichte opleiding en instructie: 

De werkgever geeft voorlichting over:

 • De gevaren van een te laag zuurstofpercentage.
 • De te nemen maatregelen alvorens de ruimte veilig te betreden.
 • Het gebruik van onafhankelijke adembescherming.

 

Bij het gebruik van een persluchtmasker, heeft de werknemer ook:

 • Een training gevolgd voor het gebruik van persluchtmaskers.
 • Een keuring op medische geschiktheid voor het gebruik van persluchtmaskers.