Opstellen VGM-projectplan

Status: 
In ontwikkeling
Soort activiteit: 
Nieuwbouw
Nieuwbouw fase: 
Voorbereiding
Beschrijving: 

VGM Projectplannen

VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu

 

Er zijn twee soorten VGM-projectplannen, namelijk:

 • VGM projectplan ontwerpfase
 • VGM-projectplan uitvoeringsfase

Het VGM-projectplan ontwerpfase beschrijft de risico’s op hoofdlijnen. Voor de uitvoeringsfase dienen de risico’s verder gespecificeerd te worden in het VGM-projectplan uitvoeringsfase.

Tussentijdse aanpassingen/aanvullingen in het VGM-projectplan ontwerpfase zullen worden ver­werkt. Vervolgens zal van dit VGM-projectplan een nieuwe versie worden uitgegeven.

De bevindingen en ervaringen die men in de loop van het project tegenkomt zullen worden gebruikt om eventueel de uitgangspunten, voor een volgend project, bij te stellen.

 

VGM-projectplan ontwerpfase

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het op (laten) stellen van het VGM-plan ontwerpfase.

Het VGM-plan ontwerpfase bevat de algemene projectgegevens en de aan het project verbonden risico’s in de verschillende levensduurfasen van het bouwwerk, die voor de uitvoerende en eigenaar van het bouwwerk relevant zijn. En is bedoeld om de risico's die in de ontwerpfase geïdentificeerd zijn inclusief eventuele beheersmaatregelen vast te leggen en mee te geven aan de uitvoerende partij.  

 

VGM-projectplan uitvoeringsfase

De aannemers zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de VGM-projectplannen (of deel VGM-projectplannen) uitvoeringsfase

Het VGM-plan uitvoeringsfase bevat relevante projectinformatie en stelt vooral vast welke partijen betrokken zijn bij het werk, wie verantwoorde­lijkheden heeft en hoe dit gecoördineerd wordt en welke projectspecifieke risico's en beheersmaatregelen bij de uitvoering van de werkzaamheden van toepassing zijn. En is bedoeld om  de samenwer­king te bevorderen tussen de verschillende werkgevers tijdens een project. De samenwerking is van belang om te komen tot goede (veilige en gezonde) arbeidsomstandigheden op de projectlocatie.

 

Melding van het bouwwerk bij de toezichthouder

 • Is de geraamde duur van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen EN zullen er op de bouwplaats meer dan 20 werknemers gelijktijdig arbeid verrichten. 

OF

 • Zijn er met de totstandkoming van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen gemoeid. 

Dan is het bouwwerk meldingsplichtig.

 

Een afschrift van de melding wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht. Indien met betrekking tot de in de melding opgenomen gegevens een verandering optreedt, wordt deze dienovereenkomstig gewijzigd.

 

Let op dat als het bouwwerk niet aan bovenstaande eisen voldoet, maar waar wel de volgende risico’s zich voordoen, wel een VGM-projectplan uitvoeringsfase moet worden uitgevoerd.

Werken die de werknemers blootstellen aan gevaren van bedelving, vastraken of vallen, welke gevaren bijzonder groot zijn door de aard van de werkzaamheden of van de gebruikte procedés of door de omgeving van de arbeidsplaats of de werken.
Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan chemische of biologische stoffen die een bijzonder gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers inhouden, of waarbij toezicht op de gezondheid wettelijk verplicht is.

 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Opdrachtgever

Bij het uitvoeren van het project wordt van Organisatie verwacht met de betrokken partijen actief samenwerken om goede arbeidsomstandigheden te waarborgen. Organisatie zal hiertoe onder meer:

 • Een VGM-coördinator ontwerpfase aanstellen.
 • Een VGM-projectplan ontwerpfase opstellen.
 • Als de omvang van het bouwwerk daar aanleiding toegeeft, melden van het bouwwerk bij de toezichthouder.
 • Zich ervan vergewissen dat de werkgevers en zelfstandigen in staat zijn de verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden die gelden in de uitvoeringsfase na te komen.

 

(Samenwerkende) werkgevers (aannemers)

Iedere werkgever is tenminste verantwoordelijk voor:

 • Het voorkomen van ongevallen en incidenten alsmede het beschermen van de gezondheid en veiligheid van eigen medewerkers, medewerkers van onderaannemers of leveranciers en derden.
 • Zorgen voor veiligheid en gezondheid van de werknemers.
 • Inventariseren en evalueren van risico’s.
 • Verzorgen van voorlichting en onderricht.
 • Maatregelen nemen ter voorkoming van de blootstelling aan asbest.
 • Het tot een minimum beperken van milieuschade ten gevolge van de uit te voeren activiteiten.

 

Coördinator ontwerpfase

De coördinator ontwerpfase heeft tot taak namens de opdrachtgever:

 • Zich ervan vergewissen dat de betrokken werkgevers en zelfstandigen in staat zijn de verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden die gelden in de uitvoeringsfase na te komen.
 • Het opstellen van een VGM-projectplan ontwerpfase.
 • Samenstellen van een veiligheids- en gezondheidsdossier.

 

Coördinator uitvoeringsfase

De coördinator die in de uitvoeringsfase wordt aangewezen door de opdrachtnemer heeft tenminste de volgende taken:

 • Bewerkstelligen dat de maatregelen die werkgevers en zelfstandigen nemen op de bouwplaats ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers en zelfstandigen op doeltreffende wijze worden toegepast.
 • Met het oog op de bescherming van de werknemers en zelfstandigen zeker stellen dat gelijktijdig of achtereenvolgend aanwezige werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats de werkzaamheden goed op elkaar afstemmen.
 • De voorlichting van werknemers op de bouwplaats bewerkstelligen.
 • De nodige maatregelen nemen opdat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden.
 • Ervoor zorgen dat het veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier worden aangepast indien de voortgang van het bouwwerk of de onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven.
 • Doeltreffende maatregelen nemen indien werkgevers of zelfstandigen naar zijn oordeel niet of in onvoldoende mate of op onjuiste wijze uitvoering geven aan een samenhangende toepassing van hun verplichtingen.

 

Veiligheids- en gezondheidsdossier

Niet alleen tijdens de realisatie van het bouwwerk zijn er risico’s ten aanzien van veiligheid en gezondheid van werknemers, werknemers van onderaannemers en zelfstandigen maar ook tijdens de gebruiks- en sloopfase.

Ten behoeve van degene die beslist over de uitvoering van latere werkzaamheden aan het bouwwerk in de gebruiks- of sloopfase zal een veiligheids- en gezondheidsdossier samengesteld worden.

In het veiligheids- en gezondheidsdossier wordt de bouwkundige en technische informatie over het specifieke bouwwerk opgenomen die van belang is voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en zelfstandigen die werkzaamheden verrichten in de gebruiks- of sloopfase.

 

Coördinatie en samenwerking

De opdrachtgever stelt zeker dat het VGM-projectplan ontwerpfase ten behoeve van de uitvoering terecht komt bij de uitvoerende partij(en), zodat zij in staat zijn kennis te nemen van de voorgesorteerde risico’s in de uitvoeringsfase.

Voorts stelt de opdrachtgever zeker dat veiligheids- en gezondheidsdossier ter beschikking gesteld wordt aan de eigenaar / gebruiker van het bouwwerk.

 

Risico’s en maatregelen/voorzieningen

De risico inventarisatie in dit VGM-projectplan ontwerpfase richten zich op:

 • Risico’s in verband met de omgeving/locatie van de bouwplaats
 • Risico’s in verband met de bouwwijze
 • Risico’s in de gebruiksfase van het bouwwerk
 • Risico’s in de sloopfase van het bouwwerk

 

Conform Bijlage 1 van de Richtlijn 92/57/EG, dient ten aanzien van de risico’s tenminste rekening gehouden te worden met:

 • Graafwerken;
 • Grondwerken;
 • Bouw;
 • Montage en demontage van geprefabriceerde elementen;
 • Inrichting of outillage;
 • Verbouwing;
 • Renovatie;
 • Reparatie;
 • Sloop; ontmanteling;
 • Instandhouding;
 • Onderhouds-, schilder- en reinigingswerken;
 • Sanering.

 

Conform Bijlage 2 van de Richtlijn 92/57/EG, dient ten aanzien van de risico’s tenminste rekening gehouden te worden met:

 • Werken die de werknemers aan gevaren van bedelving, vastraken of vallen blootstellen, welke gevaren bijzonder groot zijn door de aard van de werkzaamheden of van de gebruikte procédés of door de omgeving van de arbeidsplaats of de werken.
 • Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan chemische of biologische stoffen die een bijzonder gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers inhouden, of ten aanzien waarvan toezicht op de gezondheid wettelijk verplicht is.
 • Elk werk met ioniserende stralingen waarvoor de aanwijzing is vereist van gecontroleerde of bewaakte zones als omschreven in artikel 20 van Richtlijn 80/836/Euratom.
 • Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels.
 • Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan verdrinkingsgevaar.
 • Graven van putten, ondergrondse en tunnelwerken.
 • Werkzaamheden met duikuitrusting.
 • Werkzaamheden onder overdruk.
 • Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt.
 • Werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen.

 

 

Voorlichting en instructie van medewerkers

De werkgever zal voorlichting en instructie geven met betrekking tot de inhoud van dit VGM-projectplan uitvoeringsfase aan de werknemers.

Deze instructie wordt vastgelegd.

De werkgever zal waar nodig relevante informatie over veiligheids- en gezondheidsrisico’s op de bouwplaats aan de werknemers voorleggen.

Wanneer er werkzaamheden uitgevoerd gaan worden met een verhoogd risico, dan wordt dit voor aanvang met de desbetreffende werknemers en in samenspraak met de werkgever besproken en overlegd hoe dit dient te worden aangepakt en de afspraken dienen te worden vastgelegd.