Basisinspectiemodule Opslag verpakte gevaarlijke stoffen

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron  worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Niveau 1 Bronmaatregelen: 

Voorkom gebruik van gevaarlijke stoffen, is er vervanging mogelijk, door varianten die niet gevaarlijk zijn of kunnen er andere werkwijzen toegepast worden, zoals:

 • Toepassen van knel of schuifverbindingen i.p.v. lijmen, lassen of solderen.
 • Toepassen van andere basismaterialen waardoor spiegellassen toegepast kan worden i.p.v. lijmen.

 

Geen gebruik maken van kankerverwekkende stoffen.

 

Niveau 2 Technische maatregelen: 
 • Opslag van gevaarlijke stoffen in daarvoor bestemde opslagvoorzieningen.
 • Zorg dat alle verpakkingen van gevaarlijke stoffen voorzien zijn van een duidelijk leesbaar etiket met daarop de naam van de stof, gevaarsymbolen en P- en H-zinnen. 
 • Beperk de werkvoorraad. 

 

Bij onderhoud aan mestsystemen, neem de volgende maatregelen:

 • Laat de leidingen spoelen alvorens deze te openen.
 • Sluit de afsluiters zo mogelijk door afblinden van flensen.
 • Pas LoToTo toe.

 

Niveau 3 Organisatorische maatregelen: 
 • Voer als organisatie een verdiepende RI&E uit op gevaarlijke stoffen die op locatie gebruikt worden. 
 • Zorg voor de beschikbaarheid op de werklocatie van de relevante Veiligheidsinformatiebladen. 
 • Niet roken, eten en drinken op plaatsen waar met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt.
 • Zorg dat een oogdouche beschikbaar is.
 • Zorg voor een opgeruimde werkplek, ruim de stoffen na gebruik en eind van de dag op in de daarvoor bestemde opslagvoorzieningen.

 

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM: 

Gebruik de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen, in overeenstemming met het Veiligheidsinformatieblad:

 • Beschermende kleding
 • Chemicaliënbestendige handschoenen
 • Veiligheidsschoenen chemicaliënbestendig
 • Veiligheidsbril/gelaatsbescherming

 

Verplichte opleiding en instructie: 

De werkgever geeft voorlichting over:

 • Gevaren voor de gezondheid van de stoffen bij het werk.
 • Aard van de blootstelling.
 • Grenswaarden en maatregelen bij overschrijding ervan.
 • Voorzorgsmaatregelen om blootstelling te voorkomen of te beperken.
 • Voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van calamiteiten.
 • Hygiënische maatregelen.
 • Het dragen en gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Maatregelen bij calamiteiten met gevaarlijke stoffen.

 

Abonneren op RSS - Basisinspectiemodule Opslag verpakte gevaarlijke stoffen