Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

In de kassenbouw en kasinstallatietechniek kan het voorkomen dat er wordt gewerkt met diverse stoffen die aangemerkt worden als gevaarlijke stoffen zoals ontvetters, lijmen, kitten, verf, propaan, zuurstof en acetyleen, meststoffen etc. Daarnaast kunnen er stoffen aanwezig zijn in bijvoorbeeld voertuigen, zoals diesel, accuzuur, LNG.

 

Algemene gebruiksregels:

 • Gebruik het juiste middel voor het juiste doel.
 • Lees altijd het etiket.
 • Sluit verpakking na gebruik.
 • Berg gevaarlijke stoffen op in de daarvoor bestemde voorzieningen/kasten.
 • Laat gevaarlijke stoffen nooit onbeheerd achter.

 

Draag de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • Vloeistofdichte handschoenen.
 • Een veiligheidsbril bij kans op spatten in de ogen.
 • Aanvullende PBM’s afhankelijk van de instructies in de VIB.

 

 

Stoffen die als kankerverwekkend zijn aangemerkt mag niet mee gewerkt worden, tenzij hier nadrukkelijk toestemming voor is gegeven door de werkgever!

 

Veiligheidsinformatiebladen (VIB) / Safety Material Data Sheets (MSDS)

Van de aanwezige gevaarlijke stoffen is het zogenaamde Veiligheidsinformatieblad aanwezig in de auto. Op dit Veiligheidsinformatieblad vindt men onder andere de volgende gegevens:

 • Hoe de stof opgeslagen moet worden.
 • Welke persoonlijke beschermingsmiddelen men moet gebruiken.
 • Of men de stoffen wel of niet mag mengen.
 • Wat men moet doen bij inslikken van de stoffen.
 • Wat men moet doen als men de stof in de ogen of op de huid heeft gekregen.
 • Wat men moet doen bij morsen of lekken van stoffen.

 

Zorg dat je op de hoogte bent van de belangrijkste regels en waar je de Veiligheidsinformatiebladen kan vinden.

 

Mocht zich een ongeval met de betreffende stoffen voordoen, wijs de hulpverleners er altijd op waar ze de veiligheidsinformatiebladen kunnen vinden.

 

 

Pictogrammen op verpakkingen volgens Europese GHS-verordening:

 

Explosieve stoffen Oxiderende stoffen (Licht) ontvlambare en zeer licht ontvlambare stoffen
(zeer) giftige stoffen Irriterende stof, sensibiliserend stof, schadelijke stoffen Corrosieve stoffen
Milieugevaarlijke stoffen Gassen onder druk Gezondheidsgevaar op lange termijn