Veilig werken in besloten ruimten

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Voorbeelden van besloten ruimten in de kassenbouw en installatiesector:

 • Opslagreservoirs
 • Opslagtanks
 • Ketels

 

Gevaren van het werken in besloten ruimten

Bij het werken in besloten ruimten kunnen we te maken krijgen met de volgende gevaren:

 • Brand- en explosiegevaar.
 • Verstikkingsgevaar.
 • Vergiftigingsgevaar.
 • Gevaar voor elektrocutie.

 

Voorwaarden voor het betreden van een besloten ruimte

Toegangsvoorwaarden voor een besloten ruimte:

 • Het minimale zuurstofpercentage is 19%.
 • Het aanwezig explosief gasmengsel minder dan 10% van de LEL.
 • De concentratie giftige stoffen of dampen moet lager zijn dan de grenswaarde.
 • Er is adequate luchtverversing.
 • Er zijn waarschuwingsborden voor de toegang tegen betreding van onbevoegden.
 • De leidingen die op de ruimte zijn aangesloten moeten zijn afgeblind of losgekoppeld.
 • Er is een geldige werkvergunning of een schriftelijk vrijgave.
 • Betreders zijn 18 jaar of ouder.
 • De ruimte is schoon en droog.
 • Er is permanente observatie aanwezig.

 

Toezicht

Toezicht van persoon die is belast met permanente observatie (buitenwacht/mangatwacht) op een besloten ruimte houdt in:

 • Toezicht uitoefenen op de veiligheid.
 • Het onderhouden van communicatie met persoon in ruimte.
 • Het alarmeren van hulpverlenende afdelingen/diensten als persoon in de ruimte in gevaar is.
 • Het controleren van de ventilatie.

De persoon die belast is met het toezicht op de besloten ruimte beschikt over aantoonbare getoetste deskundigheid.

 

Verblijfsduur

De verblijfsduur bij het werken in een besloten ruimte dient zo kort mogelijk te zijn.

 

Ventileren

Ventilatie in de besloten ruimte:

 • Kan middels natuurlijke ventilatie.
 • Mechanische ventilatie.
 • Plaatselijk afzuigen van gassen en dampen.

 

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

Extra persoonlijke beschermingsmiddelen die in een besloten ruimte gedragen kunnen worden:

 • Onafhankelijke adembescherming (dus: geen filtermaskers bij een concentratie <19% zuurstof)
 • Gehoorbescherming (afhankelijk van type werkzaamheden en aard van de besloten ruimte).
 • Een reddingslijn, tenzij deze extra gevaar oplevert.